ชื่อ - นามสกุล :นายถนอม สุวัฒนา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาศิลปะ
ที่อยู่ :
Telephone :0871881526
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :