ชื่อ - นามสกุล :นายทวี จิตอารีย์
ตำแหน่ง :ครูอัตาราจ้าง
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา