ชื่อ - นามสกุล :นายเกียรติ เขื่อนปิง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาช่างอุตสากรรม
ที่อยู่ :
Telephone :0856233077
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :