ชื่อ - นามสกุล :นายสุเมธ ธนามี
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาช่างอุตสาหกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :0813860541
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :