ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่งโรจน์ ศศิวัจน์ไพสิฐ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนรายวิชาเกษตร
ที่อยู่ :
Telephone :0877251017
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :